Co to jest rękojmia na samochód używany?

Zacznijmy od tego, co to jest rękojmia. Według definicji rękojmia jest to ustawowa, może być również obligatoryjna, odpowiedzialność sprzedawcy na rzecz kupującego za wszelkiego rodzaju wady fizyczne oraz prawne sprzedanej rzeczy. Jest to jedna z możliwości składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego. Warto zapamiętać, że rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne!

Czym ona się różni od gwarancji? Przy rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to od niego możemy domagać się reklamacji. W przypadku gwarancji sprawa kierowana jest bezpośrednio do producenta. Gwarancja zwykle dotyczy rzeczy nowych, a szczegółowe zapisy jej warunków rzutują na to, kiedy oraz czego można żądać od producenta. Zasady dotyczące rękojmi są natomiast ujęte w dziale II Kodeksu Cywilnego i dotyczą wyłącznie sprzedawcy. 

Pamiętajmy również, że aby złożyć reklamację należy posiadać ze sobą dowód zakupu (najczęściej paragon fiskalny, który zostaje wydawany razem z towarem). Ważne jest również, że przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Na dochodzenie roszczeń mają 2 lata od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Rękojmia umożliwia kupującemu żądanie od sprzedawcy obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, usunięcia wady lub wymiany rzeczy na pozbawioną wad.

 

Rękojmia na samochód używany? 

Tak, istnieje! Osoby kupujące samochód używany mają prawo domagać się odpowiedzialności od sprzedawców za wady fizyczne jak i prawne pojazdu właśnie w ramach rękojmi. Na dochodzenie roszczeń mają również 2 lata od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta. Prawa i obowiązki obu stron regulowane są przez Kodeks Cywilny. 

Przekazywanie kluczyków samochodowych

 

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). 

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). 

Na podstawie rękojmi konsument ma prawo domagać się obniżenia ceny pojazdu, odstąpienia od umowy, usunięcia wady lub wymiany na rzeczy na taką, która jest pozbawiona wad (w przypadku kupna samochodu używanego od osoby prywatnej jest to praktycznie niemożliwe). Kupując samochód używany, nie ma możliwości aby składać reklamację na podstawie gwarancji! Ponadto rękojmia chroni klienta, który kupuje nową jak i z używaną rzecz.

 

Czy osoby prywatne udzielają rękojmi

 

Czy łatwiej jest domagać się naprawy lub zwrotu pieniędzy na zasadach rękojmi niż gwarancji? Odpowiedź niestety brzmi nie. Problem leży w tym, że istnieją przypadki gdzie w niektórych sytuacjach sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności. A są to przypadki regulowane przez Kodeks Cywilny. 

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. 

W przypadku samochodu używanego może pojawić się konflikt pomiędzy sprzedającym a kupującym, dotyczący wiedzy lub niewiedzy o wadzie rzeczy. To dlatego tak ważne i pomocne mogą być szczegółowe zapisy w umowie sprzedaży samochodu, zarówno sporządzone przez sprzedającego, jak i kupującego. 

 

Przy korzystaniu z rękojmi odpowiedzialność za samochód ponosi osoba będąca przedsiębiorcą (komisy, profesjonalni lub okazjonalni handlarze aut z drugiej ręki), jak i osobą prywatną. 

 

Kiedy i w jaki sposób możesz skorzystać z rękojmi? 

Gdy spełnione zostaną poniższe warunki: 

  1. samochód ma wadę ukrytą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność i nie wynika ona z normalnego zużycia eksploatacyjnego;
  2. nie wiedzieliście o tej wadzie przed zawarciem umowy i jesteście w stanie to udowodnić; 
  3. wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe, zanim dokonaliście zakupu.

 

Wada fizyczna, czy prawna? 

Kiedy mamy do czynienia z wadą fizyczną, to reguluje to Artykuł 566 [1] Kodeksu Cywilnego, który brzmi następująco: 

Art. 556 [1]§ 1 cztery przesłanki nie stanowią katalogu zamkniętego, czyli na wystąpienie wady fizycznej mogą również wpłynąć inne, uzasadnione okoliczności.

  1. nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z okoliczności bądź przeznaczenia, 

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.” 

       2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, np. przedstawiając próbkę lub wzór, 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.” 

      3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy podpisywaniu umowy, a jednocześnie zbywca nie wyraził zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia rzeczy, 

3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.”

      4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.”

Natomiast kiedy w grę wchodzi wada prawna to jest to sytuacja, w której osoby trzecie mają prawo do sprzedanej rzeczy. Może zdarzyć się, że zakupione auto zostało zajęte przez komornika, jest przedmiotem w postępowaniu spadkowym czy pochodzi ono z kradzieży

Podziel się